Kwaliteitskader Spoedzorgketen stand van zaken

Het Kwaliteitskader Spoedzorgketen beschrijft hoe partijen in de zorg met elkaar willen samenwerken om iedere patiënt met een acute zorgvraag 24/7 spoedzorg van goede kwaliteit te bieden. Het kwaliteitskader is een landelijk kader voor de samenwerking tussen ketenpartners en beschrijft de minimale vereisten voor de regionale organisatie van de spoedzorg.

Begin 2015 zijn partijen in de spoedzorg, (mede) op initiatief van en gefaciliteerd door Zorginstituut Nederland, gestart met het in kaart brengen van de kwaliteit van de spoedzorgketen. Een belangrijk onderdeel hiervan vormde onderzoek in de ROAZ-regio’s naar hoe het pad van de patiënt door de spoedzorgketen verloopt voor verschillende ingangsklachten (patient journeys). De bevindingen uit de patient journeys en de resultaten van desk research van SIRM naar de beschikbare normen en richtlijnen voor de spoedzorgketen vormen de basis voor het kwaliteitskader.

Het kwaliteitskader is opgesteld door bij de spoedzorg betrokken organisaties:
Ambulancezorg Nederland (AZN), Federatie Medisch Specialisten (FMS), InEen, Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), Nederlandse Federatie van Universitair Medisch Centra (NFU), Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Patiëntenfederatie Nederland, Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN), Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Bij de ontwikkeling van het kwaliteitskader stonden de volgende uitgangspunten centraal:

  • Het perspectief van de patiënt staat voorop.
  • Een patiënt met een acute zorgvraag moet zo snel mogelijk op de juiste plek in de spoedzorgketen terecht komen: dichtbij huis als het kan, maar verder weg als dat beter is voor de patiënt.
  • De organisatie van de spoedzorg volgt uit dat wat nodig is om de patiënt goede zorg te bieden.

Meer informatie en de normen in het Kwaliteitskader Spoedzorgketen.

Status
Het Kwaliteitskader Spoedzorgketen is in januari 2018 aangeboden aan het Zorginstituut. Enkele partijen hebben kenbaar gemaakt dat zij een doorrekening van (onderdelen van) het kwaliteitskader wensen om de organisatorische en financiële consequenties van implementatie van het kader in kaart te brengen. Het Zorginstituut heeft de Nederlandse  Zorgautoriteit (NZa) gevraagd om een Budget Impact Analyse uit te voeren. Afhankelijk van de uitkomst van deze analyse kan door partijen een besluit genomen worden over opname van de normen in het kwaliteitskader en de (eventuele) datum van implementatie. Voor deze normen geldt dus een voorbehoud.

In afwachting van deze uitkomsten en de definitieve ondertekening (prognose is eind 2018), heeft het ROAZ regio Zwolle het Netwerk Acute Zorg gevraagd om te achterhalen welke knelpunten er zijn bij het invulling geven aan de normen en de mate waarin we als ROAZ-regio voldoen aan de gestelde normen.

Voor vragen over het kwaliteitskader en de inventarisatie van de knelpunten, kunt u contact opnemen met Roelf Lindeboom.

Delen

© 2015 Netwerk Acute Zorg   |   Webdesign: Webton.nl