Themagroep 'Kwetsbare ouderen in de acute zorgketen'

De kamerbrief ‘Aanpak acute zorgketen’ van 5 oktober 2016 die de minister van VWS aan de Tweede Kamer heeft gestuurd was aanleiding om een themagroep kwetsbare ouderen in de acute zorgketen op te richten.

De themagroep is een initiatief vanuit het ROAZ en bestaat uit een afvaardiging van ziekenhuizen, ambulancediensten, huisartsen(posten), verzorging-, verpleeg- en thuiszorginstellingen, patiëntenfederatie, gemeenten en zorgverzekeraars uit de gehele ROAZ-regio.

Projectopdracht: het bevorderen van samenwerking en afstemming in de gehele acute zorgketen (ziekenhuizen, huisartsen, thuiszorg, ambulance, WMO en VVT-zorg) rondom kwetsbare ouderen.

De themagroep is gestart met het in kaart brengen van de knelpunten in de in-, door- en uitstroom van kwetsbare ouderen in de acute zorgketen. Dit heeft geresulteerd in het ontwikkelen van een stroomschema van de pre-acute fase naar de uitstroomfase (zoals: inzet thuiszorg 24/7, plaatsing naar Eerstelijnsverblijf (ELV)- en WLz-crisisbedden). Het resultaat is een uniforme regionale werkwijze waar ketenpartners invulling aan geven. Klik op de onderstaande afbeelding voor de vier stroomschema’s.

stroomschema’s kwetsbare ouderen in de acute zorgketen

Een afvaardiging van de themagroep heeft een best-practice ontwikkeld dat mogelijk een oplossing biedt voor het knelpunt ‘overdracht van gegevens tussen zorgaanbieder in de acute zorgketen’. Deze best-practice bestaat uit:
1. een lijst met welke informatie door zorgverleners in de acute zorgketen écht nodig wordt geacht.
2. randvoorwaarden voor een voorziening die bijdraagt aan een patiëntgerichte, efficiënte en effectieve overdracht en informatieraadpleging in de acute zorg.

Op dit moment wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de best-practice tot uitvoering te brengen.

Gaandeweg dit proces maken verschillende werkvelden met elkaar kennis met als resultaat meer inzicht in elkaars werkveld en het spreken van dezelfde taal. De themagroep werkt verbindend door het delen van ervaringen over de problematiek en best practices met oplossingen. De leden denken en werken vanuit mogelijkheden en er worden kleine stappen gezet die leiden tot oplossingen op regionaal niveau. De themagroep koppelt hierover terug aan het ROAZ.

Delen

© 2015 Netwerk Acute Zorg   |   Webdesign: Webton.nl