Presentatie Opschalingsplan COVID-19

Tijdens de eerste golf van de COVID-19-pandemie is de IC-capaciteit in Nederland in korte tijd verdubbeld. Dit was mogelijk door de reguliere zorg af te schalen.
Er ontstond een breed gedragen besef dat de opvang van toekomstige COVID-patiënten, al dan niet in piekbelasting, niet ten koste mag gaan van de reguliere (non-COVID-)zorg. Daarom vroeg de minister van Medische Zorg en Sport Martin van Rijn aan het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) om met een opschalingsplan te komen waarbij de reguliere zorg behouden blijft.

Dinsdag 30 juni heeft het LNAZ het plan van aanpak gepresenteerd.

  • De overheid moet een landelijk dekkend dashboard realiseren voor vroege signalering van besmettingen met COVID-19. Dit is nodig om een nieuwe uitbraak op tijd te signaleren en in te dammen en daarmee de zorgvraag in ziekenhuizen te beperken.
  • Ziekenhuizen wordt gevraagd de gezamenlijke IC-capaciteit structureel te verhogen tot 1.350 bedden en flexibel tot 1.700.
  • Daarnaast moet het aantal beschikbare klinische bedden voor COVID-19-patiënten uitgebreid worden. Uitgangspunt is dat de reguliere zorg door kan blijven gaan.
  • De ROAZ*-regio’s zorgen voor voldoende capaciteit in de keten zoals in de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT).

Dit zijn enkele van de 26 aanbevelingen uit het plan van aanpak dat Ernst Kuipers (Voorzitter LNAZ / Raad van Bestuur Erasmus MC) gisteren heeft aangeboden aan de minister.
LNAZ heeft dit plan samen met een brede groep deskundige partijen opgesteld**. U leest de documenten op de website van Rijksoverheid.

Wat betekent dit voor ziekenhuizen in de regio Zwolle?

‘Het krachtige van het plan is dat de acute zorg in beginsel lokaal en regionaal georganiseerd blijft. Alleen als het nodig is, wordt er naar landelijk niveau opgeschaald’, legt Monique Jacobs (manager Netwerk Acute Zorg regio Zwolle) uit.
‘Wij gaan in onze ROAZ-regio met een team verder aan de slag met de regionale uitwerking van het plan. Dit doen wij onder regie van het Netwerk Acute Zorg regio Zwolle. In dit team zit in ieder geval een intensivist en IC-verpleegkundige.’

‘Ieder ziekenhuis in onze regio heeft er al over nagedacht met hoeveel IC- en kliniekbedden er opgeschaald kan worden. Elk ziekenhuis schaalt op, de grootste opschaling vindt plaats in het traumacentrum van de regio (Isala).
Vervolgstappen:

  • Wij werken uit hoe wij willen voorzien in voldoende personeel.
  • Wij maken afspraken over regionale coördinatie voor het inzicht in en zo nodig verdelen van de capaciteit.
  • Wij gaan verder met het (real time) inzichtelijk maken / hebben van de capaciteit (via Landelijk Platform Zorgcoördinatie (LPZ)) van de ziekenhuizen.
  • Wij maken plannen voor voldoende capaciteit in de hele zorgketen zoals huisartsen, revalidatie en verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT).
  • Daarbij maken we zoveel mogelijk gebruik van bestaande structuren en samenwerkingen. En hebben wij nauwe afstemming met zorgverzekeraars.’

Persoonlijke beschermingsmiddelen

De persoonlijke beschermingsmiddelen waren tijdens de eerste piek een groot probleem. Dit is nu landelijk belegd bij het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH). Dat geldt ook voor de aanschaf van de benodigde apparatuur. Monique: ‘Op dit moment is er een ruime voorraad van alle benodigde middelen en apparatuur. Alleen dialyse-apparatuur wordt iets later dit jaar verwacht. Ook de medicatie wordt landelijk geregeld.’

Niet makkelijk, wel belangrijk

Minister Martin van Rijn: ‘De coronacrisis heeft laten zien dat de zorg in Nederland snel kan opschalen. Hier heb ik veel respect voor. Nu moeten we kijken hoe we de IC-capaciteit structureel kunnen vergroten. Ik heb veel waardering voor de samenwerking tussen artsen en verpleegkundigen de afgelopen maanden. Ook bij het opstellen van dit plan. Hiermee kunnen we ons voorbereiden op een eventuele tweede golf maar ook op andere pandemieën of een heftig griepseizoen. Dat is geen makkelijke opgave maar wel belangrijk om te doen.’

*In het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) maken aanbieders van zorg afspraken over het verbeteren van hun samenwerking en stemmen zij hun zorgaanbod op elkaar af met als doel de continuïteit van de acute zorg waarborgen. Het ziekenhuis met traumacentrumfunctie in de regio heeft de taak het ROAZ te coördineren en faciliteren. In onze regio is dit Isala, die de uitvoering hiervan heeft belegd binnen het Netwerk Acute Zorg regio Zwolle.

**Het opschalingsplan COVID-19 kwam tot stand in samenwerking met onder meer Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN), de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC), de Federatie Medisch Specialisten (FMS), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Ambulancezorg Nederland (AZN). Ook Ina Kuper (bestuurslid Isala, voorzitter van ROAZ regio Zwolle en vice-voorzitter van het LNAZ) zat in het landelijke kernteam, net als Monique Jacobs (manager Netwerk Acute Zorg regio Zwolle).

Gepubliceerd op 1 juli 2020

Delen

© 2015 Netwerk Acute Zorg   |   Webdesign: Webton.nl