Regioscholingen: Ouderenmishandeling en kindcheck

In Nederland worden jaarlijks ruim 200.000 ouderen mishandeld; van het toebrengen van lichamelijk en geestelijk letsel tot verwaarlozing en financiële uitbuiting. Vanwege de grote impact is het belangrijk om (vermoedelijke) mishandeling tijdig te signaleren én adequaat te handelen. Daarom werd er in de regionale SEH-bijscholing in de regio Zwolle in 2016-2017 aandacht besteed aan Ouderenmishandeling en in 2017-2018 aan Kindcheck.

Deze scholing werd verzorgd door Maaike Brunekreef, aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld & Kindermishandeling in Isala. Binnen dit programma is aandacht voor de signalen van mishandeling, de stappen, praktijkvoorbeelden, dilemma's en tips voor zorgprofessionals. Maaike leert de deelnemers allereerst dat ouderenmishandeling geen ver-van-je-bedshow is. 'Eén op de vier mensen krijgt in zijn leven te maken met mishandeling, die groep is groter dan je denkt. In de meeste gevallen is het geen opzet, maar onmacht of overbelasting.'

[caption id="attachment_4478" align="alignright" width="500"] Maaike Brunekreef, docent van de regionale SEH-nascholing Ouderenmishandeling en kindcheck: 'Vraag door, maar oordeel niet'[/caption]

Onderbuikgevoel
Signaleren van ouderenmishandeling op de SEH begint met alertheid op risicofactoren die de kwetsbaarheid vergroten, zoals een sociaal isolement en overbelasting van de mantelzorger. Ook als de verklaring van het slachtoffer niet past bij het letsel kan dat reden zijn voor alertheid . 'Luister naar je onderbuikgevoel en bespreek dat met een collega, arts of aandachtsfunctionaris', adviseert Maaike.

Meldcode
Bij het vermoeden van mishandeling of huiselijk geweld zijn zorgprofessionals verplicht om de meldcode te gebruiken die sinds 1 juli 2013 van kracht is. Deze code omvat vijf stappen:

1: breng de signalen in kaart;
2: overleg met een collega en win zo nodig advies in bij Veilig Thuis;
3: ga het gesprek aan met de betrokkene(n);
4: weeg de aard en ernst van mishandeling en het risico op geweld, raadpleeg bij twijfel altijd Veilig Thuis;
5: beslis of je zelf hulp organiseert of een melding doet bij Veilig Thuis.

De meeste SEH-professionals ervaren stap 3 als de meest lastige. De aandachtsfunctionaris geeft de deelnemers praktische tips om bij vermeende mishandeling tóch het gesprek aan te gaan. 'Wees vooral open en vraag door, maar oordeel niet, dat is niet de taak van SEH-professionals.'

Kindcheck
Binnen de nascholing die Maaike verzorgt, is ook aandacht voor de kindcheck. 'Als je op de SEH wordt geconfronteerd met suïcidale, depressieve of verslaafde patiënten lopen hun (minderjarige) kinderen vaak grote risico's. Dan zijn zorgverleners verplicht om de kindcheck uit te voeren. Zij moeten controleren of er kinderen in een gezin zijn, of ze veilig zijn en of er hulp nodig is. Dat gebeurt middels de kindcheck, die is toegevoegd aan de meldcode.'

'Signaleren is handelen'

Bewustwording
De regionale SEH-scholing is vooral bedoeld om SEH-verpleegkundigen bewust te maken van de verschillende soorten ouderenmishandeling. Daarnaast worden ze bijgepraat over het stappenplan van de meldcode. Tot slot worden ze gestimuleerd om bij vermeende mishandeling vooral de samenwerking te zoeken. 'Alleen samen kun je de puzzelstukjes op de juiste plaats leggen.'

Meerwaarde
Volgens Maaike heeft het regionale karakter van deze SEH-scholing zeker meerwaarde. 'Het delen van ervaringen, inzichten en good practices is heel leerzaam', verzekert de aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld & Kindermishandeling. 'De deelnemers voeden elkaar en er ontstaat verbinding, dat is voor iedereen heel inspirerend.'

Delen

© 2015 Netwerk Acute Zorg   |   Webdesign: Webton.nl