ROAZ - Regionaal Overleg Acute Zorgketen

Als de tijd telt is goede samenwerking tussen zorgverleners van verschillende disciplines nodig. Alleen dan kan voor de patiënt de beste kwaliteit en uitkomst van zorg worden bereikt. Daarom is het nodig dat zorgaanbieders van elkaars werkwijze en expertise op de hoogte zijn. In het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) maken aanbieders van zorg afspraken over het continue verbeteren van hun onderlinge samenwerking en stemmen zij hun zorgaanbod op elkaar af.

Spreiding en bereikbaarheid acute zorg
Om ervoor te zorgen dat de patiënt altijd zo snel mogelijk op de juiste plaats terecht kan, zorgen de ketenpartners gezamenlijk voor een 24 x 7 uur regionaal dekkend systeem van acute zorg. De consequenties van eventuele wijzigingen in het zorgaanbod van één van de zorgaanbieders in de keten van acute zorg moeten binnen de regio worden opgevangen. Dit geldt niet alleen voor de dagelijkse zorg, maar ook voor de acute zorg ten tijde van rampen en crisis.

Onze partners
In het ROAZ zijn ambulancezorg, huisartsenzorg, GGD-en, Verpleging Verzorging en Thuiszorg (VVT), GGZ organisaties met een crisisdienst, GHOR, verloskundige zorg en ziekenhuizen met elkaar verbonden. Professionals, management en bestuur maken gezamenlijk afspraken om de ketens van acute zorg beter te stroomlijnen en het ‘patiënt zo snel mogelijk op de juiste plaats’ principe te kunnen waarborgen.
In onze regio zijn de volgende partners actief: ketenpartners

Ons werkgebied
In Nederland zijn de netwerken voor acute zorg actief in elf regio’s, allemaal lid van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). Onze regio omvat de gebieden rondom Harderwijk, Apeldoorn, Deventer, Zutphen, Zwolle, Meppel en Hardenberg en grenst aan de werkgebieden van Netwerk Acute Zorg Euregio, Acute Zorgregio Oost, Midden Nederland / Utrecht, Traumanet AMC en Acute Zorg Netwerk Noord Nederland. Onderling stemmen de netwerken af waar nodig.

Onze organisatie
Het ziekenhuis met traumacentrumfunctie in de regio heeft tot taak het ROAZ te coördineren en faciliteren. In onze regio is dit Isala, die de uitvoering hiervan heeft belegd binnen het Netwerk Acute Zorg regio Zwolle. Onze werkwijze is opgenomen in ‘ROAZ werkafspraken en kaders juni 2014. Ons ROAZ bestaat uit verschillende onderdelen:

Deelnemers
bestuurders, dan wel door het bestuur gemandateerde afgevaardigden van aanbieders van acute zorg uit de regio.

Doel
komen tot regiobrede, beleidsvormende, voorbereidende en ondersteunende bestuurlijke beslissingen, die bijdragen aan het stimuleren en bewaken van de kwaliteit 24/7 toegankelijkheid van acute zorg.
Deelnemers
Een vertegenwoordiger per type aanbieder van acute zorg in de regio Zwolle.

Doel
Voorbereiding van het ROAZ. De commissie is de verbindende schakel tussen het ROAZ waar bestuurlijke thema's worden besproken en de focus- en themagroepen die meer zorginhoudelijk van aard zijn.
Deelnemers
professionals van aanbieders van acute zorg in de regio Zwolle

Doel
Signaleren en implementeren van verbeterpunten in de keten van acute zorg, gericht op een specifieke patiëntengroep.
Deelnemers
professionals van aanbieders van acute zorg in de regio Zwolle

Doel
signaleren en implementeren van verbeterpunten in de keten van acute zorg, gericht op een specifiek thema.
Deelnemers:
regionale OTO-coördinator en vertegenwoordigers van de GHOR IJsselland en GHOR Noord en Oost Gelderland.

Doel:
het ondersteunen van de zorginstellingen in de ROAZ-regio Zwolle bij het ontwikkelen en uitvoeren van hun OTO-beleid ter voorbereiding op rampen en crises binnen de daarvoor gestelde financiële kaders.

 

 

Delen

© 2015 Netwerk Acute Zorg   |   Webdesign: Webton.nl